LEI-S-BW  Single White

 LEI-S-BOM  Bom Single

 LEI-D-BW  Double White

 LEI-D-BOM  Lei Double Bom

 LEI-TP-BW  Triple White

 LEI-TP-BOM  Triple Bom

 LEI-TP-BOM-B  Triple Bom Blue

 LEI-TP-BOM-Y  Triple Bom Yellow

 LEI-C-BW  Centipede White

   LEI-C-BW-BOM  Centipede White Bom

 LEI-TP-BW-JD  Triple White Jade

 LEI-FANCY-BW-JD  Fancy White Jade

 LEI-S-MIX-DEN  Single Mix Den

 LEI-S-MIX-MOX  Single Mix Mokara

 HEAD-LEI-MIX  Head Lei

 

 HEAD-LEI  Hand Lei 1

 HEAD-LEI  Hand Lei 2

 HEAD-LEI  Hand Lei 3

 HEAD-LEI  Hand Lei 4

 HEAD-LEI  Hand Lei 5

 HEAD-LEI  Hand Lei 6

 HEAD-LEI  Hand Lei 7

 

 LEI-SWL#2 

    

 

LEI-TP-MIX DEN#1 

 

 

 LEI-TP-MIX DEN#2 

 

 

 

 LEI-S-MIX DEN#1

 

 

 LEI-TP-BW-JD#2